Crystal Securities

Trading KYC Form Individual

Branch Name :
PP Size Photo :

Details of client

नाम :*
Name :*
Date of Birth :
B.S.*    
A. D. *   

Nationality :*   
Nepali   
Others(If Any)
Citizenship No. :*
Issue District:
Issue Date :
हितग्राही सस्था को नाम :*
Beneficiary ID NO. :*
PAN NO. :
Identification NO and Address (In Case of NRN) :

हालको ठेगाना (Current Address)

Country:*
Province:*
District:*
Rural Municipality/Municipality/Sub- Metropolitan city/Metropolitan city :*
Ward No. :*
Tole :*
Telephone No. :
Email :*
Website :
Mobile No:*

Permanent Address

Province:*
District:*
Tole :*
Rural Municipality/Municipality/Sub- Metropolitan city/Metropolitan city :*
Telephone No. :
Ward No. :*
Block No. :

Details of Family Members

Father's Name:*
Grand Father's Name :*
Mother's Name :*
Gender :Marital Status :


बैंक खाताको विवरण / Bank Account Details

Types of Bank Account :*   
Saving Account   
Current Account
Bank Account Number :*
Name of Bank:*
Name of Branch :*

Details of Occupation

Occupation :*

Types Of Business :   
 Manufacturing
  
 Service Oriented
  
 others
Organization's Name :
Address :
Designation :*
ID No Of Employee :
Financial Details :*   
 Up To Rs. 5,00,000
  
 From Rs. 5,00,001 To 10,00,000
  
 Above Rs.10,00,000

Transaction related additional information

1.आम्दानी को स्रोत :*
2.अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीमा करोबार गर्ने गरेको :*
3.तपाई कर्जा सुचना केन्द्र (सुरक्षा निगम ) लि. को कलोसुचिमा रहनु भएको छ ? :*
Involvement In Investment companies which were established for securities trading.(IF yes mention below) :

बहालमा बस्ने हकमा

के तपाई बहालमा बस्नु हुन्छ ? :

Gurdians Details (In case of minor/Intellectually Disabled only)

के यो नाबालकको लागि खाता हो ? :  

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कृयाकलापमा वित्तिय निवारण सम्बन्धी थप विवरणः

१. के तपाई राजनितिक वा उच्च पदस्थ व्यक्त्ति हुनुहुन्छ ? :*
२. के तपाई राजनितिक वा उच्च पदस्थ व्यक्त्ति संग सम्बन्धि हुनुहुन्छ ? :*
३. के तपाईको हिताधिकारी व्यक्त्ति छ ?:*
४. के तपाई विगतमा कुनै सम्बद्ध कसुरमा दोषी प्रमाण्ति हुनु भएको छ ?:*
सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लउण्डरीङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) बमोजिमका कसुरहरु छ भने कृपया उल्लेख गर्नुहोस :
Upload Citizenship : *(JPG/PNG) 
Location Map Here : *(JPG/PNG) 
Thumb Print (Both Right & Left) : *(JPG/PNG) 
Signature : *(JPG/PNG) 
Verify Occupation ID : *(JPG/PNG) 
BOID Letter Upload : *(JPG/PNG) 

धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा तपसिल बमोजिमको स्वघोषणा गर्दछु

१. म/हामीले धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग गर्ने रकम सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानुन विपरित आर्जन गरेको हुने छैन ।

२. धितोपत्रमा गरिएको लगानीमा निहित जोखिमको सम्बन्धमा जानकार छु ।

३. म/हामीले खरिद गरेका धितोपत्रहरु वापतको भुक्तानी लिने दिने कार्य तोकएको समय भित्र गर्ने छु ।

४. म/हामीले धितोपत्र सम्बन्धी तथा अन्य प्रचलित नियम कानूनहरुको पालना गर्ने छु।

५. म/हामी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचीमा रहेको छु/छैन ।

६. सम्पति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ र यस अन्तर्गत जारी भएका नियमावली तथा निर्देशन आदीबाट माग भए अनुसारका सुचना, विवरण तथा कागजातहरु कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छु/छै ।

७. कम्पनीलाई गर्नु पर्ने भुक्तानी नगरि बांकी राखेकौ कारणबाट मेरो/हाम्रो कारोबार अन्य धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुमा समेत निलम्बन गर्न पत्राचार वा परिपत्र गर्न मेरो/हाम्रो मन्जुरी छ ।

संलग्न गर्नु पर्ने कागजात

१. नेपाली नगरिकहरुको हकमा नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

२. अन्य देशको नागरिकको हकमा पासपोर्टको प्रतिलिपी ।

३. नाबालकको हकमा संरक्षक तथा नाबालक दुवैक्रो फोटो ।

४. कानूनी संरक्षक भए सो सम्बन्धी कागजात ।

५. आमा वा बाबु संरक्षक भएमा छोरा वा छोरीको जन्मदर्ता प्रमण पत्रको प्रतिलिपी ।

६. निवेदकको हस्ताक्षर तथा औठा छापमा संरक्षकको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप ।

७. कुनै संस्थाको कर्मचारी रहेको हकमा कर्मचारी परिचयपत्रको प्रतिलिपी ।

धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५ को विनियम १० संग सम्बन्धित
कारोवार सदस्य र ग्राहक बिचको सम्झौतापत्र

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयमा दर्ता भई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल ब्यवसायीको इजाजत प्राप्त गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको कारोबार सदस्य रहेको का.म.न.पा वडा नं. २९, न्यूप्लाजा, काठमाण्डौमा रजिस्टर्ड कार्यालय भएको श्री क्रिष्टल कञ्चनजंघा सेक्यूरिटिज् प्रा.लि. (उप्रान्त प्रथम पक्ष भनिने छ) तथा प्रथम पक्ष मार्फत धितोपत्रको कारोबार गर्न/अनलाईन सुबिधा प्रयोग गर्ने ग्राहक संकेत नम्बर .................. हितग्राही खाता नं............................रहेको प्रदेश ............. अञ्चल.......... जिल्ला ................. गा.पा./न.पा./उ.प.न.पा. ................... वडा.... स्थायी ठेगाना भई हाल ................ ........ ............... स्थानमा बसोबास गर्ने श्री ........ .............................को नाती/नातीनी बुहारी, श्री ........................... .................को छोरा/छोरी वर्ष ..... को श्री/श्रीमती ..... ........ ....... ........... वा ग्राहक संकेत नम्वर ................... कम्पनी रजिष्टर्डको कार्यालयमा दर्ता भई प्रदेश ............. अञ्चल.......... जिल्ला ................. गा.पा./न.पा./उ.प.न.पा. ................... वडा.... मा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको मेसर्स .............................................................ले (उप्रान्त दोस्रो पक्ष भनिने र सो शब्दले विषय वा प्रसंगले अन्यथा अर्थ लगाएकोमा बाहेक निजका उत्तराधिकारी र/वा कानुनी प्रतिनिधि समेत लाई जनाउने), बीच नेप्सेको कारोबार प्रणालीबाट कारोबार हुने विधि र आपैmले कारोबार गर्ने सम्बन्धमा दोस्रो पक्ष सँग आवश्यक ज्ञान रहेको मानी यो सम्झौता (उप्रान्त सम्झौता भनिने छ) सम्पन्न भएको छ ।

यस सम्झौताका पक्षहरु निम्नलिखित शर्तहरु पालना गर्न मञ्जुर छन् :

१. प्रचलित धितोपत्र ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड लगायतका नियमक निकायले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, परिपत्र र निर्देशन समेतलाई यसै सम्झौतामा उल्लेख भए सरह मानी सम्झौताका पक्षहरुले सोको पालना गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।

२. दोस्रो पक्षले यस सम्झौता गर्दाको वखत वा यस भन्दा अघि प्रथम पक्षलाई दिएको सूचना, दोस्रो पक्षको ग्राहक परिचय विवरण (केवाइसी) मा भरेको विवरणमा कुनै फेरवदल भए, फेरबदल भएको ७ कार्य दिनभित्र प्रथम पक्षलाई जानकारी दिई आफ्नो पहिचान तथा खाताका विवरणहरु अद्यावधिक गराउन मञ्जुर गर्दछ ।

३. दोस्रो पक्ष धितोपत्रको कारोबार गर्न कानून बमोजिम अयोग्य ठहरिने कुनै अवस्था उत्पन्न भई कारवाहीमा परेमा, आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएमा, विघटनमा गएमा, दामासाहीमा परेमा वा कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेमा वा अन्य कुनै कारणले कानूनत आर्थिक कारोवार गर्न असमर्थ भएमा प्रथम पक्षलाई तुरुन्त जानकारी दिन मञ्जुर गर्दछ ।

४. दोस्रो पक्षले यस सम्झौतामा उल्लेख गरेको वा ग्राहक परिचय विवरण (केवाइसी) मा उल्लेख भएको इमेल ठेगाना वा मोबाइल नम्बरमा दोस्रो पक्षले प्रयोग गर्ने युजरनेम तथा पासवर्ड प्रथम पक्षले उपलब्ध गराउने छ । प्रथम पक्षले उपलब्ध गराएको वा सो पश्चात दोस्रो पक्षले परिर्वतन गरेको युजरनेम वा पासवर्ड को गोपनियता कायम गर्ने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ ।

५. दोश्रो पक्षले बिक्री कारोवार गर्दा मौज्दातमा धितोपत्र रहेको वा रहने कुनै एक हीतग्राही खाता प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउने छ । उक्त खाता अन्य धितोपत्र कारोवार सदस्यलाइ दिने छैन । यदी एउटै खाता अन्य धितोपत्र कारोवार सदस्यलाई दिइ हुने जोखिको जिम्मेवारी दोश्रो पक्ष ले लिने छ ।

६. दोस्रो पक्षलाई दिइएको युजरनेमबाट भएगरेको सम्पूर्ण कारोबारहरुको दायित्व बहन गर्ने तथा सो समयमा राफसाफ गर्ने जिम्मेवारी दोस्रो पक्षको हुनेछ ।

७. दोस्रो पक्षलाइ प्रदान गरीएको युजरनेमको प्रयोग गरी सिर्जना हुने दायित्व तथा सम्झौतारत पक्ष र नेप्से समेतको सम्पत्तिमा कुनै हानी नोक्सानी भएमा सो प्रति दोस्रो पक्ष जिम्मेवार हुनेछ ।

८. दोस्रो पक्षले आफ्नो युजरनेम प्रयोग गरी वा प्रथम पक्षलाई आदेश दिई बिक्री भएका धितोपत्रहरुको निर्देशन पूर्जी जारी गर्नुपर्ने दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ । यसरी बिक्री भएको धितोपत्रको हस्तान्तरण दोस्रो पक्षले टि+१ को १२ बजे भित्र प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा जम्मा गर्न नसकी उक्त कारोवारको राफसाफ हुन नसकेमा सो बाट सिर्जित सम्पूर्ण दायित्व दोस्रो पक्षले वहन गर्नुपर्नेछ ।

९. दोस्रो पक्षले धितोपत्र बिक्री गरिसकेपछि सो धितोपत्रको आधार मूल्य प्रथम पक्षलाई राफसाफ समयको १ (एक) दिन पूर्व नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । आधार मूल्य समयमा उपलव्ध नगराएमा, फर्जी वा गलत आधार मूल्यका कारण उत्पन्न हुने कानूनी तथा आर्थिक दायित्च वा हानी नोक्सानी दोस्रो पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

१०. दोस्रो पक्षले बिक्रि गरेको धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा अन्य प्रणालीगत शुल्कहरु तथा प्रथम पक्षले धितोपत्र खरीद बिक्री सम्वन्धमा थप सुविधा प्रदान गरेमा लाग्ने थप स्वीकृत दस्तुर कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नेछ ।

११. दोस्रो पक्षले खरीद आदेश प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा प्रथम पक्षले तोकेको कारोबार लिमिटको सीमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ । दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई अग्रिम रुपमा बुझाएको रकमको ४ (चार) गुणा सम्म कारोबार लिमिट प्राप्त गर्न सक्नेछ । उक्त कारोबार सीमा दोस्रो पक्षले बुझाएको रकमको चार गुणा भन्दा बढी हुने छैन ।

११.१ दोस्रो पक्षले प्रथमपक्षलाई अग्रीम रुपमा बुझाएको रकम दोस्रो पक्षले खरिद गर्ने धितोेपत्रबाट सृजनाहुने कुल दायित्व रकममा समायोजन हुनेछ ।

११.२ दोस्रो पक्षले धितोपत्र खरिद गरेवापत सृजनाहुने कुल दायित्व रकममा प्रथम पक्षलाई अग्रीम रुपमा बुझाएको रकम तथा दोस्रो पक्षले धितोपत्र विक्रि गरि प्रथम पक्षसंग भुक्त्तानी लिन बाँकी भए सो समेत समायोजन गरि बाँकी रहेको दायित्व रकम कारोबारको राफसाफ हुनु भन्दा पहिले प्रथम पक्षलाई दोस्रो पक्षले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

११.३ दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई तिर्नुपर्ने रकम कारोबार राफसाफ हुनुपूर्व भुक्तानी गर्न नसकेमा दोस्रो पक्षको नाममा खरिद भएको धितोपत्र प्रथम पक्षले बिक्रि गर्न सक्नेछ । तर दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षसंग रकम तिर्ने समय माग गरेमा प्रथम पक्षले आफ्नो अनुकुलता हेरि दोस्रो पक्षले खरिद गरेको धितोपत्रको रकम भुक्तानी गर्न निश्चित समय दिन सक्नेछ ।

११.४ सर्त नं. ११.३ बमोजिम दोस्रो पक्षको कारोवार राफसाफ गर्न उपयोग भएको प्रथम पक्षको रकममा दोस्रो पक्षलाई दिएको थप निश्चित समयवधी सम्ममा दोस्रोपक्षले तिर्नुपर्ने बाँकी रकम प्रथम पक्षलाई उपलब्ध नगराए सम्मको वा दोस्रो पक्षको धितोपत्र विक्रि गरी प्रथम पक्षलाई रकम प्राप्त नभएसम्मको समयावधीमा प्रथम पक्षले ब्यहोर्नु परेको बास्तविक लागत थप गरि हुन आउने दायित्व दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ वा दोस्रो पक्षलाई प्रथम पक्षले दिनुपर्ने हिसावमा कट्टा गर्न सक्नेछ ।

११.५ दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई बुझाएको अग्रिम रकममा दोस्रोपक्षले खरिद गर्ने धितोपत्रको राफसाफ नभएसम्मको अवधीसम्म प्रथम पक्षको राफसाफ खातामा रहदा प्रथम पक्षले बैंकबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल (खुद ब्याज) दोस्रो पक्षलाई फिर्ता दिन मञ्जुर गर्दछ ।

११.६ प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षसँग लिनु पर्ने दायित्व रकमको लागत गणना तथा निर्धारण गर्दा प्रथम पक्षले बाणिज्य बैंकवाट ऋणलिदा आफुले तिर्नु पर्ने ब्याजदरमा सेवा शुल्क वापत.... प्रतिशत बिन्दुले लागत थप गरि दायित्व निर्धारण गरिनेछ ।

११.७ प्रथमपक्षले दोस्रो पक्षलाई धितोपत्र बिक्रि वापतको भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा काबु वाहिरको परिस्थिति सृजना भै भुक्तानी रोकिन गएमा तत्कालीन समयमा वाणिज्य बैकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई बचत खातामा दिने ब्याज रकम थप गरि भुक्तानी रकम उपलब्ध गराउने छ ।

१२. दोस्रो पक्षले कारोबार सीमाका लागि प्रथम पक्षलाई बुझाउने सबै किसिमका भुक्तानी चेक वा अन्य बिद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ ।

१३. दोस्रो पक्षले कारोबार प्रयोजनका लागि प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराएको रकम तथा धितोपत्र कारोवार राफसाफ प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

१४. दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई यस्तो कारोबार सीमाको लागि आवश्यक अग्रिम भुक्तानी बैंक ग्यारेन्टी तथा कारोवारयोग्य धितोपत्रहरुको माध्यमबाट पनि गर्न सक्ने छ । यस्तो धरौटी दोश्रो पक्षले आफनो दायीत्व समयमा भुक्तानी नगरेमा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई जानकारी दिई नगदमा परिणत गर्न सक्ने छ ।

१५. कारोबार सीमा गणना प्रयोजनको लागि कारोबारयोग्य धितोपत्रको मूल्यांकन बजार मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत सम्म गर्न सकिने छ । धितोपत्र तथा धितोपत्र बजारमा हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराएको कारोबार सीमा दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराई फेरबदल गर्न सक्नेछ ।

१६. खरीद कारोबारपछि बाँकी रहेको रकम खरिद बिल बमोजिम दोस्रो पक्षले टिं२ भित्रमा प्रथम पक्षको खातामा जम्मा हुने गरी प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी रकम उपलब्ध गराउदा अग्रिम भुक्तानी रकममा उपलब्ध गराएको भए सो रकम समायोजन गर्ने सुविधा दोस्रो पक्षलाई हुनेछ ।

१७. खरिद कारोबार पश्चात दोस्रो पक्षले राफसाफ समय भित्रमा आफ्नो दायित्व पुरा नगरेमा टिं४ मा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराई दोस्रो पक्षकै नाममा खरिद गरिएको तथा जमानतमा लिइएको धितोपत्र बिक्री, बंैक जमानतबाट रकम र सो को लागत बापतको सोधभर्ना र नपुग रकम कानून बमोजिम असुल उपर गरि लिन सक्नेछ ।

१८. दोस्रो पक्षको धितोपत्र बिक्री गरि प्रथम पक्षको लेना रकम असुलउपर गरी रकम बाँकी रहेमा दोस्रो पक्षको अग्रिम भुक्तानी सम्मको रकम दोस्रो पक्षलाई फिर्ता गरी थप रकम बाँकी रहन गए धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१९. दोस्रो पक्षले खरीद गरेको धितोपत्र खरिदबाट सिर्जित दायित्वहरु पुरा गरेपछि वा कारोवारको राफसाफको दिन मध्ये जुन पछी हुन्छ सो को भोलिपल्ट ग्राहकको निक्षेप खातामा प्रथम पक्षले धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।

२०. दोस्रो पक्षको नामवाट कारोवार भए पश्चात दोस्रो पक्षको मृत्यु भएमा, दामासाहीमा परेमा, मगज बिग्रिएमा वा अन्य कुनै कारणवाट दोस्रो पक्षको नामवाट भएका कारोवारको राफसाफ हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएमा उक्त कारोबारको राफसाफको जिम्मेवारी निज वा निजको कानूनी उत्तराधिकारीको हुनेछ । कानुनी उत्तराधिकारीवाट पनि राफसाफ हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

२१. नियमक निकायहरुबाट कारोबारहरु रद्द भएमा वा रद्द गर्ने आदेश प्राप्त भएमा सो कारोवारहरु स्वत: रद्द हुनेछन । सो को दायित्व प्रथम पक्षले बहन गर्ने छैन । २२. दोस्रो पक्ष नावालक वा कानूनत: पक्षको रुपमा करार गर्न अयोग्य देखिएमा निजको संरक्षक वा प्रतिनिधिले यो सम्झौता गर्न सक्नेछ ।

२३. प्रथम पक्षको काबु बाहिरको परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि दायित्वमा प्रथम पक्ष जिम्मेवार हुने छैन ।

२४. दोस्रो पक्षले आफ्नो कारोवारको निम्ति आदेश दिन लिखित मञ्जुरी दिई प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने छ सो प्रतिनिधिवाट भएका सम्पूर्ण कारोबारहरु निज दोस्रो पक्षले नै गरेसरह मान्य हुनेछ ।

२५. धितोपत्रमा गरीने लगानीमा जोखिम हुन्छ भन्ने कुरामा दोस्रो पक्ष जानकार रहेको मानिनेछ र सो जोखिमबाट सिर्जित हुने हानी नोक्सानी प्रति दोस्रो पक्षनै जिम्मेवार रहनेछ ।

२६. दोस्रो पक्षले निम्न लिखित माध्यमवाट कारोबार आदेश दिन सक्ने छ :

क. स्वयं उपस्थित भई लिखित आदेश

ख. टेलिफोन ..............................................

ग.मोबाइल फोन .....................................

घ. ई–मेल .................................................

ङ. दोस्रो पक्षको युजरनेम...........................

च. प्रथम पक्षको वेभसाइट: crystalsecurities.com

छ. अन्य बिद्युतीय माध्यम ........................

प्रथम पक्षले उल्लिखित माध्यमबाट आएका आदेशहरुलाई मात्र वैधानिक मान्यता दिई प्राथमिकताका आधारमा कारोबार प्रणालीमा आदेश प्रविष्टी गर्नेछ । नियम अनुसार उक्त आदेशहरुको सुरक्षित रेकर्डिङ्ग तथा भण्डारण प्रथम पक्षले गर्न सक्नेछ ।

२७. दोस्रो पक्षको मार्जिन कारोवार सुविधा उपयोग गर्ने भएमा सो सम्बन्धी सर्त तथा सुविधाहरु सम्बन्धित नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२८. दोस्रो पक्षले धितोपत्र कारोवार गर्दा उक्त धितोपत्र कारोवार गर्न प्रचलित कानुन वमोजिम आफु योग्य रहेको र सो धितोपत्रमा आफुले कानून बमोजिम धारण गर्न सक्ने सीमा भित्र रहि खरीद आदेश प्रविष्ट गर्नु पर्ने छ । सो नगरेबाट सिर्जित परिणाम तथा दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ ।

२९. प्रचलित नीति नियममा उल्लेख भएअनुसार वा सम्बन्धित निकायहरुबाट धितोपत्रको कारोबारको श्रोतको जानकारी गराउन आवश्यक रहेमा उक्त जानकारी कारोबार राफसाफ समयाबधीभित्र प्रथम पक्षलाई बुझाउन दोस्रोपक्ष मञ्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले प्रचलित कानुन बमोजिम अवैधानिक नठहरीने रकमहरु मात्र धितोपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ ।

३०. पक्षहरुबिच आपसि सहमतीमा एक महिनाको अग्रिम सूचना दिई यो सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ । सम्झौता रद्द गर्नु पूर्व पक्षहरुले आ–आफ्नो दायित्व पुरा गरेको हुनु पर्नेछ ।

३१. प्रचलित कानून बमोजिम प्रथम पक्षले व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्राप्त गरेको इजाजत, अनुमतिपत्र, सदस्यता खारेज भइ कारोबार गर्न अयोग्य भएमा यो सम्झौता स्वत: खारेज हुनेछ । यसरी सम्झौता खारेज भए पनि बाँकी बक्यौता फछ्र्यौट गर्नुपर्ने दायित्व दुवै पक्षको हुनेछ ।

३२. यस सम्झौता अनुसार प्रथम पक्षले दिने अथवा आवश्यक हुने कुनै पनि जनाउ वा सञ्चार तोकिएको माध्यमबाट दोस्रो पक्षको अद्यावधिक ठेगानामा पठाए पश्चात दोस्रो पक्षले जानकारी पाए सरह हुनेछ ।

३३. सम्झौताका दुवै पक्षहरुले नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीमा क्षति पु¥याउने कुनै पनि कार्य गर्ने छैनन् ।

३४. प्रथम पक्षले प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक दोस्रो पक्षको गोपनीयता कायम गर्नेछ ।

३५. पक्षहरुका बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने विवाद तथा मत भिन्नताहरुको समाधान सकेसम्म आपसी सहमतिमा निराकरण गरिनेछ । आपसी सहमतीबाट समाधान गर्न नसकेमा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३६. दोस्रो पक्षले प्रथम पक्ष संग अनलाईन कारोबार सुविधा, एसएमएस लगाएतका अन्य सुबिधाहरु उपयोग गरे बापत तोकिएको शुल्क तिर्न मञ्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले उल्लिखित सुबिधाहरु प्राप्त गर्न हरेक आर्थिक बर्षमा नविकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

३७. यो सम्झौतामा उल्लेख तथा व्याख्या नभएका विषय प्रचलित नेपाल कानून, नियम, विनियम, निर्देशन तथा व्याख्या अनुसार हुनेछ ।

३८. यो सम्झौता दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिबाट लागु भई दुवैपक्षले एक अर्को प्रतिको आफ्नो दायीत्व फरफारक गरि रद्द नगरुनजेल सम्म कायम रहने छ ।

३९. यो सम्झौता राम्ररी पढी, बुझी दुवै पक्ष हस्ताक्षर गर्न मञ्जुर गर्दछौं । हामि दुबै पक्षले यो सम्झौताको एक/एक प्रति लियौं दियौं ।

  प्रथम पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त
 • व्यक्तीको नाम :
 • दस्तखत :
 • कम्पनीको छाप :
  दोस्रो पक्षको तर्फबाट अधिकार प्राप्त
 • व्यक्तीको नाम :
 • दस्तखत :
 • कम्पनीको छाप :

औंठा छाप :

  साक्षी
 • १...........................................
  साक्षी
 • १...........................................

ईति सम्वत .............. साल .......................... महिना ........................ गते रोज शुभम् ।

कार्यलय प्रयोजनका लागी / For Office Use Only
  रुजु गर्ने :
 • नाम, थर :
 • पद :
 • हस्ताक्षर:
 • मिती:

कार्यालयको नाम तथा छाप

  प्रमणित गर्ने :
 • नाम, थर:
 • पद :
 • हस्ताक्षर :
 • मिती :

प्रविष्टी गर्नेको हस्ताक्षर :...........................................

सिफारीस कर्ताको नाम : ...........................................

फोन नं.:...........................................