Crystal Securities

शेयर खरिद श्रोत रकमको स्वघोषणा

मिति :*
Source of Fund: For Rs. One Million and above.रकमको स्रोत : रु. दश लाख र सो भन्दा बढीको लागि ।*
Name/नाम :*
Father Name/बाबुको नाम :*
Grand Father Name/हजुरबुबाको नाम :*
Spouse/ पति/पत्नी
Address/ठेगाना :*
Mobile Number/सम्पर्क नम्वर :*
Demat Account/डिम्याट खाता नं:*
खरिद मिति :*
मिति सम्म :*
Signature :*  


उद्घोषण: